Aktuality

Uzavření domova mládeže dne 30.6. 2021

DM a ŠJ U Hvízdala se uzavírá ve středu, 30.června 2021 ve 12.00 hod.

Přejeme všem krásné a spokojené prožití letních prázdnin a budeme se těšit v novém školním roce nashledanou.

Provoz DM dle platných nařízení Vlády ČR

-Provoz DM a ŠJ U Hvízdala bude obnoven ve standardním režimu v neděli, 23.5. 2021.

-Pobyt na DM bude možný pouze s platným negativním AG testem (informace o prováděném testování na www.koronavirus.edu.cz). Po předložení platného oficiálního potvrzení o negativním testu (např. školou, schváleným testovacím místem) nebude žák, student znovu na DM testován. Potvrzení ze školy musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, bydliště, název a sídlo školy, datum a čas testování, razítko a podpis oprávněné osoby.

-Ukončení pobytu na DM bude umožněno výhradně po předchozí telefonické domluvě s příslušným vychovatelem.

-Vstup do DM (při ukončení pobytu, popř. vyzvednutí učebních pomůcek) bude umožněn pouze po provedeném předchozím AG testu s negativním výsledkem nebo po předložení oficiálního platného potvrzení o negativním testu-viz. výše.

-V případě pozitivního výsledku AG testu budou rodiče informováni a nebude umožněn další vstup do DM. Upozorňujeme rodiče na povinnost informovat DM v případě pozitivního PCR testu.

-Důležité sdělení ohledně stravování:

Režim stravování bude též nastaven standardně (od 24.5. 2021 mají všichni ubytovaní přihlášenou stravu) - stravu nutno odhlašovat individuálně.

-Žádáme rodiče o průběžné informování DM-vychovatelů z důvodu přehledu o přítomných žácích a studentech viz. Vniřní řád DM, odd.5, část A, odst.6-ohlašování nepřítomnosti v DM.

-Přihlášky na školní rok 2021/2022 viz odkaz přihlášky. Termín odevzdání do 31.5. 2021

Používání respirátorů a postup DM při zdravotních potížích

-Ve všech společných prostorách DM platí povinnost používat respirátory.

-V případě jakýchkoliv zdravotních potíží (nevolnost, bolest hlavy, kašel, teplota, žaludeční potíže apod.) jsme nuceni žáky a studenty izolovat a odesílat domů na základě konzultace s rodiči, popř. jinými zákonnými zástupci.

-Žádáme ubytované žáky a studenty o nahlášení možných rizik z důvodu šíření infekce koronaviru – omezení případných rizik.

                                                                                  Děkujeme za pochopení.

Informace k ubytování v domově mládeže vzhledem ke Covid-19

-Školské zařízení zahájí ve školním roce 2020/21 svou činnost v plném rozsahu, v souladu se školskými právními předpisy a zvýšenými hygienickými opatřeními, viz manuál MŠMT.

-Vstup do DM je umožněn pouze ubytovaným žákům. Pobyt zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy bude omezen.

-Osoby s příznaky infekčního onemocnění COVID-19 nesmí do DM vstupovat.

-Žáci musí neprodleně oznámit (vychovateli, hlavní službě) zdravotní obtíže.

-Pro případy podezření na onemocnění je k dispozici izolační pokoj, kam je žák umístěn. Neprodleně jsou rodiče požádáni o vyzvednutí si svého dítěte a informování KHS.

-Žáci a studenti musí neprodleně po příchodu na DM použít dezinfekci na ruce.

-Před vstupem do školní jídelny si žáci umyjí ruce, použijí dezinfekci a dodržují stanovené rozestupy.

Přihlášky k ubytování

Termín odevzdání přihlášek na daný školní rok je vždy 31. květen.

Přihlášky k ubytování na domov mládeže je vzhledem k mimořádné situaci možno podat i dodatečně co nejdříve po uvedeném termínu.

Přihlášku na příští školní rok musí podat i stávající ubytovaní studenti (ubytování se automaticky neprodlužuje).

Informace k ochrannému zabezpečení

Celý objekt domova mládeže je v rámci bezpečnosti ubytovaných uzavřený a monitorován kamerovým systémem.

V celém objektu domova mládeže včetně pokojů ubytovaných žáků je k dispozici bezdrátová síť s možností přístupu na internet .

V současné době probíhají práce na úpravě a posílení wifi sítě v ubytovací části domova mládeže. Dokončení úprav proběhne za běžného provozu.